금강공업

Trung tâm IR

Công nghệ làm cho thế giới và cuộc sống con người trở nên thuận tiện hơn, là lời hứa của JP88 Kind.

Trang chủ > Trung tâm IR > Thành phần cổ phiếu

본문

Thành phần cổ phiếu của công ty JP88 Kind

(Tính đến ngày 31.12.2018)
(Đơn vị: cổ phiếu)
Phân loại Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu ưu đãi Tổng
Ⅰ Tổng số cổ phiếu sẽ phát hành 7,000,000 7,000,000 14,000,000
Ⅱ Tổng số cổ phiếu đã phát hành tính đến thời điểm hiện tại 8,224,064 589,875 8,813,939
Ⅲ Tổng số cổ phiếu đã giảm tính đến thời điểm hiện tại 3,368,100 471,900 3,840,000
1. Số cổ phiếu giảm 3,368,100 471,900 3,840,000
2. Xóa bỏ cổ phiếu - - -
3.Hoàn trả cổ phiếu - - -
4. Khác - - -
Ⅳ Tổng số cổ phiếu phát hành (Ⅱ-Ⅲ) 4,855,964 117,975 4,973,939
Ⅴ Số cổ phiếu quỹ 500,764 140 500,904
Ⅵ Số cổ phiếu lưu thông(Ⅳ-Ⅴ) 4,355,200 117,835 4,473,035