금강공업

Thông tin tuyển dụng

Công nghệ làm cho thế giới và cuộc sống con người trở nên thuận tiện hơn, là lời hứa của JP88 Kind.

Trang chủ > Thông tin tuyển dụng > Chế độ đào tạo

본문

Chế độ đào tạo

JP88 Kind tăng cường hỗ trợ đào tạo theo hình thức tự chọn để nhân viên công ty có thể phát triển bản thân và cung cấp cơ hội để khẳng định bản thân, đào tạo ra những chuyên gia ở từng lĩnh vực thông qua việc nghiên cứu lí thuyết mới và các thực nghiệm tiên tiến.

Mục tiêu đào tạo

  • Chúng tôi theo đuối “Chất lượng cao” thông qua việc tích lũy kinh nghiệm, hướng tới việc phát triển sản phẩm mới và các giá trị cao
  • Tăng cường hỗ trợ đào tạo theo hình thức tự chọn và tạo động lực để nhân viên tự khẳng định bản thân, theo đuổi mục tiêu nâng cao năng lực nghiệp vụ một cách vượt bậc và đào tạo nhân tài đa năng.
  • Thông qua việc nghiên cứu lí thuyết mới và các thực nghiệm tiên tiến, chúng tôi đào tạo chuyên gia ở từng lĩnh vực một cách hệ thống, tăng cường các hoạt động sáng tạo đề án thông qua đào tạo nội bộ trong công ty.