금강공업

Trung tâm IR

Công nghệ làm cho thế giới và cuộc sống con người trở nên thuận tiện hơn, là lời hứa của JP88 Kind.

Trang chủ > Trung tâm IR > Thông tin tài chính

본문

Bảng cân đối kế toán tóm tắt (riêng)

(Đơn vị: triệu won)
Phân loại 2018 2017 2016
Tài sản lưu động 236,990 206,556 177,637
Tài sản cố định 381,613 373,023 374,239
Tổng tài sản 618,603 579,579 551,876
Nợ ngắn hạn 297,983 294,024 255,912
Nợ dài hạn 55,372 28,847 57,785
Nợ phải trả 353,355 322,871 313,697
Vốn 24,870 24,870 24,870
Vốn đã góp khác 15,601 15,601 15,601
Lợi nhuận thặng dư 209,852 201,321 182,545
Tổng vốn 265,248 256,708 238,179

Bảng báo cáo tài chính tóm tắt

(Đơn vị: triệu won)
Hạng mục 2018 2017 2016
Doanh thu 392,478 436,404 414,981
Tổng lợi nhuận doanh thu 59,190 88,688 90,428
13,744 39,564 44,484
Lợi nhuận từ hoạt động khác 10,769 5,745 5,431
Chi phí khác 10,550 15,001 11,688
Lợi nhuận ròng trước thuế 13,962 30,307 38,227
Lợi nhuận ròng 10,842 21,585 28,165