금강공업

Trung tâm IR

Công nghệ làm cho thế giới và cuộc sống con người trở nên thuận tiện hơn, là lời hứa của JP88 Kind.

Trang chủ > Trung tâm IR > Thông tin về cổ tức

본문

Thông tin về cổ tức

(Đơn vị: cổ phiếu)
Phân loại 2018 2017 2016
Tổng số cổ tức Cổ phiếu phổ thông 2,117 2,117 2,117
Cổ phiếu ưu đãi 65 65 65
Tổng 2,242 2,242 2,242
Cổ tức trên 1 cổ phiếu Cổ phiếu thường(Won) 500 500 500
Cổ phiếu ưu đãi(won) 550 550 550
Lợi nhuận ròng 10,842 21,585 28,165
Tỷ lệ chi trả (%) 20.7% 10.4% 8.0%