금강공업

Thông tin tuyển dụng

Công nghệ làm cho thế giới và cuộc sống con người trở nên thuận tiện hơn, là lời hứa của JP88 Kind.

Trang chủ > Thông tin tuyển dụng > Nhân lực JP88 Kind

본문

Nhân lực JP88 Kind

  • Đa năng
    Những con người có năng lực và kiến thức chuyên môn đa dạng và nỗ lực hết mình trong phát triển sáng tạo
  • Hợp tác
    Những con người kiêm toàn suy nghĩ và hành động ưu tiên đồng nghiệp và tổ chức hơn cá nhân mình
  • Toàn cầu
    Những con người có ý thức toàn cầu hóa, với tinh thần không ngại thách thức và tư duy tiến bộ, đang dẫn đầu trong xu thế cạnh tranh quốc tế không ngừng nghỉ